1. ثبت درخواست
  2. اعتبار سنجی
  3. آماده سازی پرداخت
  4. ثبت اطلاعات پرداخت
  5. تایید پرداخت
  6. رزرو قبر
  7. مشاهده سوابق پرونده